Berkana as
Marikloppa 20
1458 FJELLSTRAND

Tlf: 906 11 081 bente.leland@berkana.no
Labyrint

Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Kornveien i Solbukta, Frogn kommune

Til naboer og berørte grunneiere

I henhold til plan- og bygningslovens S 12-8 varsles med dette om en mindre endring av plankart og reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for Kornveien med siste vedtak 04.02.13.

Bakgrunnen for endringene er at eiendommene i Havreveien 1, 3 og 5 samt Glenneveien 265 og 267 er under regulering til boligformål. Denne reguleringen ble varslet i mai 2013, og etter innkomne merknader er planområdet i hovedsak begrenset til det området som i kommunedelplanen er avsatt til boligformål.

I den forbindelse ønskes en rett for ovennevnte framtidige boligtomter til å bruke regulert lekeplass, felles avløpsanlegg og felles oppstillingsplass for avfallsbeholdere på del av gnr 51 bnr 162. Dette medfører en tilføyelse i reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2. Den foreslåtte tilføyelsen er vist med tekst i kursiv:


Utdrag av reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Kornveien, gnr 51 bnr 118, 261, 307, 317, 376, 378, 379, 431, 443, 454, 470, 475 og 505gnr 51 bnr 118, 261, 307, 317, 376, 378, 379, 431, 443, 454, 470, 475 og 505: §2.2 LEKEPLASS, FELLES AVLØPSANLEGG OG FELLES OPPSTILLINGS-PLASS FOR AVFALLSBEHOLDERE
a. Arealet er privat fellesareal for alle boligtomter innenfor planen samt for boligtomtene 51/346, 347, 348, 364 og 365.


Videre søkes det om en justering av atkomsten til Havreveien 1 slik at denne eiendommen kan kjøre rett inn i forlengelse av Fa3. Det medfører at regulert tursti mot Glenneveien i sin helhet innlemmes i boligtomten i Havreveien 1, alternativt at bredden på turveien reduseres fra 2,5 m til 1 m.

Spørsmål, kommentarer og bemerkninger til dette varselet rettes til
Berkana as v/ sivilarkitekt MNAL Bente Nuth Leland,
Marikloppa 20, 1458 Fjellstrand.
Tlf. 63 79 10 81 / 906 11 081.
E-post: bente.leland@berkana.no.


Eventuelle bemerkninger til dette varselet må være innkommet på e-post eller per post innen 22.12.2016.

Planområdet for reguleringsplanen Kornveien:

Reguleringsplan for Kornveien
Reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Kornveien